top of page

Whistleblower ordning

I PWJ ønsker vi at få eventuelle fejl og mangler frem i lyset, så vi kan håndtere dem bedst muligt.

Du kan fx sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af kunder og samarbejdspartnere.

Alle henvendelser behandles i fortrolighed.

Inden du indberetter, beder vi dig læse om whistleblowerordningen i retningslinjerne nedenfor. Du kan blandt andet læse om dine rettigheder, og hvordan vi behandler din indberetning.
 

Om anonymitet og fortrolighed

Hvis du oplyser din identitet, når du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen, behandler vi i videst muligt omfang dine personoplysninger fortroligt. Der kan dog være særlige forhold, som gør, at vi bliver nødt til at oplyse din identitet, fx ved anmeldelse til politiet.

Du kan også vælge at sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvad er en whistleblowerordning?

PWJ's whistleblowerordning har til formål at:

 • Øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i virksomheden uden at frygte for negative konsekvenser.

 • Beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen.

 • Opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet, når vi varetager vores opgaver.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i PWJ om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningen udgør desuden et supplement til muligheden for at rette henvendelse til fx nærmeste leder. 

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du arbejder eller tidligere har arbejdet i PWJ.

Ordningen kan også bruges, hvis du endnu ikke arbejder i PWJ, men indberetter om forhold, du har oplevet i forbindelse med en ansættelsesproces.

Du kan desuden benytte whistleblowerordningen, hvis du er samarbejdspartner til PWJ eller hvis du er ansat hos en samarbejdspartner. 

Hvad kan man indberette om?

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af  opgaver. Ved hver indberetning laver vi en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold. Alvorlige forhold vil dog i almindelighed omfatte oplysninger om:

 • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse.

 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen..

 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.

 • Seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

 • Bevidst vildledning af kunder og samarbejdspartnere.

Du er beskyttet mod negative konsekvenser, hvis du indberetter til whistleblowerordningen i god tro.

Det betyder omvendt, at du ikke er beskyttet, hvis du bevidst indberetter urigtige eller vildledende oplysninger. Det skyldes, at ordningen ikke må misbruges, fx hvis du som ansat uretmæssigt beskylder en kollega for chikane, fordi du måske har et udestående med vedkommende.

Oplysninger om øvrige forhold, fx overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter og mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, er ikke omfattet af ordningen. Oplysninger om disse forhold skal som udgangspunkt håndteres via fx nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten.

Hvordan indberetter man?

Du kan indberette via skemaet eller de kontaktoplysninger som fremgår nedenfor..

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. 

Du bør også være opmærksom på, at der kan forekomme helt ekstraordinære tilfælde om mulige strafbare forhold, hvor politiet fx er nødsaget til at forsøge at indhente oplysninger om en whistleblower, der har indgivet en indberetning anonymt. Det kan være, hvis politiet vurderer, at der er behov for politimæssige indgreb for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Du skal være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at undersøge en sag, hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig. Vi må heller ikke kun lægge vægt på anonyme oplysninger som led i en indgribende afgørelse, fx over for en ansat. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, kan det derfor betyde, at vi må henlægge en indberetning om ulovligheder, uden at det er muligt at komme til bunds i sagen.

Hvordan behandler PWJ indberetningerne?

Når whistleblowerenheden modtager indberetninger, vurderer vi, om der er grundlag for at behandle forholdet nærmere, eller om indberetningen skal afvises eller henlægges.

Når vi undersøger sagen, sørger vi i videst muligt omfang for, at det alene er whistleblowerenheden, der kender whistleblowerens identitet.

Udfaldet af en undersøgelse kan fx være, at PWJ

 • Udtaler sin opfattelse af sagen over for de(n) relevante afdeling eller medarbejder(e), herunder med kritik, anbefalinger eller henstillinger.

 • Ændrer interne retningslinjer eller lignende.

 • Indleder personalesag (fx disciplinære sanktioner som advarsel eller afskedigelse) mod relevante medarbejdere.

 • Overdrager sagen til politiet med henblik på efterforskning af muligt strafbare forhold.

 • Iværksætter kontraktretlige konsekvenser (fx ophævelse af kontrakt) over for en samarbejdspartner.

 • Afviser eller henlægger sagen.

Dine rettigheder

Som whistleblower har du en række rettigheder efter bl.a. whistleblowerloven. Rettighederne, som gælder før, under og efter indberetning eller offentliggørelse, kan ikke fraviges ved aftale, hvis det er til skade for dig.

Du kan ikke ifaldes ansvar for at have overtrådt en lovbestemt tavshedspligt, hvis der er rimelig grund til at antage, at oplysningerne i indberetningen eller offentliggørelsen er nødvendige for at afsløre en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold.

Du er beskyttet mod negative konsekvenser af en indberetning (repressalier, herunder trussel om eller forsøge på repressalier). Se afsnit herom nedenfor.

Du må ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetning.

Når der er indberettet oplysninger til whistleblowerenheden, tager enheden stilling til, i hvilket omfang såvel whistlebloweren som de(n) berørte orienteres om eller inddrages i sagsbehandlingen.

Som whistleblower er du som udgangspunkt ikke part i den sag, som din indberetning vedrører. Du får derfor ikke automatisk de almindelige rettigheder, der gælder for parter, som fx ret til partsaktindsigt og en begrundelse i forbindelse med (en) afgørelse(r), der bliver truffet som følge af indberetningen.

Hvis din indberetning vedrører en person, og PWJ træffer en afgørelse over for vedkommende, er den berørte part i sagen og har en parts rettigheder, dvs. partsaktindsigt, partshøring, begrundelse og klageadgang.

Oplysninger, der er underlagt en særlig tavshedspligt, må ikke udleveres, medmindre den person, af hensyn til hvem oplysningerne er tavshedsbelagt, konkret samtykker til udleveringen. 

De personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, er omfattet af reglerne om databeskyttelse. De rettigheder, der følger reglerne, gælder som udgangspunkt for alle registrerede i sagen, dvs. både whistlebloweren og den indberettede samt eventuelle andre registrerede, som indgår i indberetningen.

Beskyttelse mod repressalier og lignende

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen, er du beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning afgivet i god tro. En indberetning er afgivet i god tro, når du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du indgiver en indberetning i ond tro, kan det få negative konsekvenser for dig, og i særlige tilfælde kan der være grundlag for politianmeldelse.

Lav din indberetning her:

Telefon hvis du vil ringe

+45 35870169

Email

I henhold til gældende lovgivning vil du få en tilbagemelding inden for 7 dage.
Det er dog påkrævet at du angiver en email-adresse for at kunne modtage en
tilbagemelding.
bottom of page